Összegyűjtöttük ügyfeleink leggyakrabban feltett kérdéseit és az adekvát válaszokat az igényelhető támogatásokkal kapcsolatban.

Gyakori kérdések

1. Milyen célra igényelhető CSOK?

A CSOK kizárólag a támogatott személy és gyermeke lakásigényének kielégítése céljából nyújtható új lakás vásárlásához, építéséhez, illetve használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez.

2. Mekkora a CSOK összege?

A CSOK összege 600 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet attól függően, hogy

  • hány gyermek után,
  • használt vagy új lakásra veszik-e igénybe.

A CSOK használt lakások esetében 600 ezer forinttól 2 millió 750 ezer forintig vehető igénybe.

Kiemelt támogatást jelent immár a három gyermek esetén, új lakás vásárlására vagy építésére igénybe vehető 10 millió forintos CSOK.

3. Mi számít új lakásnak?

Új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével,

a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy

b) tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

4. Milyen értékű lakásra vehető igénybe a CSOK?

Az új lakásokra nem vonatkozik értékbeli korlátozás.

A használt lakások vásárlása esetében a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot, illetve a vételár legfeljebb 20 %-kal haladja meg a lakás Bank által megállapított forgalmi értékét. A négyzetméter ár plafon és a területi korlátozás eltörlésre került.

5. Kik vehetik igénybe a CSOK-ot?

A CSOK-ot igénybe vehetik egyedülállók, élettársak vagy házaspárok – egyedülálló az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermekek után; házastársak a velük közös háztartásban élő, együtt költöző közös, valamint nem közös gyermekeik után; élettársak a velük közös háztartásban élő együtt költöző közös és nem közös gyermekeik után, azonban ha mindkét félnek van nem közös gyermeke, úgy a támogatást csak az egyik fél nemközös (és a közös) gyermekeik után vehetik igénybe, illetve gyermeket vállaló fiatal házaspárok. Fiatal házaspárnak azok a házastársak számítanak, akiknek legalább egyike a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 40. életévét.

Gyermek:

  • a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és
    • a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
    • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

6. Ki igényelheti a 3 vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitelét?

Aki a három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó CSOK-ot is igénybe veszi.

7. A 3 vagy többgyermekes családok részére nyújtott otthonteremtési kamattámogatott hitel esetében meddig tart a kamattámogatási időszak?

A hitel futamidejének első 25 évében, amennyiben az ügyfél teljesíti a támogatási feltételeket.

8. Egylakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatás esetén mekkora összeg visszaigénylésére van lehetőség?

Az építés helyéül szolgáló építési telek és az építkezéshez megvásárolt anyagok és szolgáltatások számlájában feltüntetett és megfizetett ÁFA összege, de legfeljebb 5.000.000,- forint.

9. Ki jogosult az ÁFA visszaigénylésre? A legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű új, egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője a bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa igényelhet adó-visszatérítési támogatást.

10. A 10 millió forintos CSOK-nak, a 10 millió forintos támogatott hitelnek és az adó-visszatérítési támogatásnak kizáró feltétele a meglévő lakás tulajdon?

A 3 gyermek után igényelt CSOK, az ahhoz kapcsolódó kamattámogatott hitel és az adó-visszatérítési támogatás esetében az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekének, együttköltöző családtagjának lehet másik lakástulajdona, állhat fenn állandó lakáshasználati joga vagy bérleti jogviszonya.